общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА demart2001.com

I. ПРЕДМЕТ, ПРИЕМАНЕ И ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта www.demart2001.com

Приемането и съгласието с настоящите Общи условия е задължително условие за използването на сайта.

Общите условия влизат в сила от момента, в който Потребителят използва за първи път сайта. Те са приложими при всяко посещение и използване на уебсайта.

Уебсайтът www.demart2001.com е собственост на „ДЕМАРТ 2001“ ЕООД

Настоящите Общи условия представляват споразумение между вас (като потребители и/или посетители) и собственика на www.demart2001.com и имат за цел да уредят условията, при които собственика на уебсайта предлага информацията и услугите, предоставени на или чрез www.demart2001.com.

Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите Общи условия, правила и клаузи в този документ. Ако не сте съгласни с тези условия – моля не използвайте www.demart2001.com

II. ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА УЕБСАЙТА

1. Наименование на фирма: „ДЕМАРТ 2001“ ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Крали Марко No 26, офис 1
3. Данни за кореспонденция: гр. Варна, ул. Крали Марко No 26, офис 1 4. Вписване в публични регистри: ЕИК: 203611066
5. Управител: Деян Йорданов Николов
6.Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” No 2, тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” No4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 • „НИЕ“, „ДОСТАВЧИКА“ „СОБСТВЕНИКА“, е „ДЕМАРТ 2001“ ЕООД

 • “САЙТА“, „СТРАНИЦАТА“ е уебсайта www.demart2001.com

 • “ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо или юридическо лице, което използва някоя от услугите на сайта www.demart2001.com само за лична употреба с нетърговска цел, при условие да спазва и да се съобразява с всички авторски права и съответните означения;

 • „КЛИЕНТ“ – е всяко физическо или юридическо лице, което е влязло в договорни отношения с Доставчика, във връзка с предоставяните от него услуги.

 • „АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.

 • „СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ“ – Субект на данни е физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация.

IV. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Собственикът на www.demart2001.com събира и обработва лични данни на потребителите на уебсайта при стриктно спазване на разпоредбите на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Света от 27 април 2016 г. Собственикът на уебсайта полага всички необходими усилия за защита на личните данни на потребителите на сайта срещу неправомерно обработване. За повече информация моля запознайте се с Политиката ни за поверителност.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 • Потребителите нямат право да генерират прекалено голям трафик на уебсайта.

 • Потребителите нямат право да деактивират или разстройват функционалностите на уебсайта и да осъществяват злонамерени атаки.

 • Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайта могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на Доставчика.

 • Всички потребители получават правото да използват услугите на сайта, единствено за лични/нетърговски цели при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.

 • Съдържанието на интернет сайта се определя от Доставчика който също така има право по всяко време да променя съдържанието на сайта си, включително съдържанието на настоящите Общи условия и Политиката за поверителност, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики и/или материали.

 • Достъпът до сайта може да бъде временно спрян или ограничен с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови услуги. Поради естеството на Интернет непрекъснатият достъп не може да бъдат гарантиран.

 • Доставчикът има право да използва „бисквитките“ (cookies). „Бисквитките“ се използват с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на сайта.

VI. ПРЕДСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

Собственикът на www.demart2001.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните услуги. Възможно е част от информацията, публикувана в сайта, да се отнася до услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента. Доставчикът не носи отговорност за допуснати технически грешки при представянето на услугите.

VII. ИЗПРАЩАНЕ НА ОФЕРТИ. ВАЛИДНОСТ

Всеки Потребител може да отправи запитване за получаване на оферта, относно услугите, които го интересуват. Всяка изпратена от Доставчика оферта има валидност от 10 дни от датата на изпращането й. Ако не бъде потвърдена в този срок от Потребителя, Доставчикът си запазва правото да я променя при последваща комуникация. Офертата се потвърждава със сключване на договор и заплащане на уговорено капаро.

VIII. АНГАЖИРАНЕ НА ДОСТАВЧИКА

Доставчикът се ангажира към клиенти само след подписан договор и плащане на уговорено капаро. Всякакъв друг вид писмени или устни уговорки и обещания нямат обвързващо действие спрямо Доставчика

IX. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАДАЧИ ИЗВЪН ДОГОВОРА

Новите идеи и проекти, извън договора, които трябва да се подготвят незабавно, както и новите заявки, изискващи работа през уикенда или празничните дни, могат да бъдат предмет на допълнителна такса. Доставчикът си запазва правото да откаже всеки проект или заявка за услуга, извън тези в договора.

X. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ

Клиентите се задължават да предоставят снимков материал за изработката на специални проекти. Клиентите са отговорни за предоставянето на точна, достоверна и пълна информация, необходима на Доставчика за изпълнение на договорените услуги или проекти.

XI. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Сайтът www.demart2001.com може да съдържа специални връзки към други уеб сайтове, поддържани от трети страни. Доставчикът не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които сочат електронни препратки от този сайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

XII. АВТОРСКИ ПРАВА

Всички текстове, снимки, аудио/видео материали, лого, графични изображения, надписи и други ресурси качени на сайта, са обект на авторско право по силата на българското и световното законодателство – Закона за авторското право и сродните му права и Кодекса за международното частно право, както и Регламентите на ЕС за защита на авторското право. Тяхното копиране, споделяне, възпроизвеждане, разпространяване, излъчване, предаване, видоизменяне или използване по друг начин, води до нарушение на авторските права и подлежи на съдебно преследване и нарушителите носят наказателна отговорност по смисъла на Наказателния кодекс на Република България.

XIII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 • Доставчикът не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта.

 • Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Потребителя вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола му и не могат да бъдат избегнати – като например временно прекъсване на достъпа до уебсайта, поради технически причини и други.

 • Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него;

 • Доставчикът не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

 • Доставчикът не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;

XIV. СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Обстоятелството, че отделна разпоредба на настоящите Общи условия е или може да бъде обявена за незаконосъобразна, недействителна или неприложима, не води до незаконосъобразност, недействителност и неприложимост на останалите разпоредби на Общите условия.

XV. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

XVI. АЛТЕРНАТИВНО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез разбирателство и взаимни отстъпки, а ако това е невъзможно – от Арбитражния съд при Българската търговско – промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Да преобразим домът ви заедно така както го искате